Carloco.nl
Artikel : Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt www.carloco.nl, verder aangeduid als Carloco.
2. Op alle aanbiedingen van Carloco zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan Carloco aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Carloco.
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Carloco via e-mail, internet of anderszins.
2. Carloco heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle op de website van Carloco vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site vermeld staan.
2. Alle op de website van Carloco vermelde aanbiedingen gelden zolang de goederen nog te leveren zijn.
3. Carloco behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren op het moment dat Carloco dit nodig acht.
Artikel 4: Prijzen
1. Alle prijzen van Carloco zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Carloco onder voorbehoud van type of drukfouten Carloco heeft het recht, voor levering de koper te informeren indien dit het geval is.
3. De producten van Carloco worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
Artikel 5: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 6: Betaling
1. Betaling geschiedt bij levering, in het geval van een rembours verzending.
2. Of de levering vindt plaats nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op onze rekening.
Artikel 7: Verzending
1.Voordat de producten worden opgestuurd worden ze gecontroleerd door CARLOCO. De producten reizen voor risico van koper. De koper draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Carloco.
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de op te geven opslagplaats, heeft Carloco het recht u een factuur te sturen van de door Carloco gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals waardevermindering. Deze kosten bedragen tenminste 25% van de hoofdsom.
Artikel 8: Levering
1. Bij betaling vooraf, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening, vindt de levering plaats binnen 30 werkdagen, nadat de betaling is ontvangen. Mocht de levertijd de 30 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
2. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Carloco.
Artikel 9: Garantie
1. Carloco staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Om in aanmerking te komen voor vervanging of reparatie zal de koper Carloco telefonisch, schriftelijk of per E-mail vooraf op de hoogte moeten stellen van de aard van de problemen.
Daarna dient de koper de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar Carloco. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Carloco deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Carloco de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen. Producten met fabrieksfout worden binnen 2 dagen omgeruild voor nieuwe.Retourzending is voor koper.Opsturen is dan wel voor CARLOCO.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
D: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
G;CARLOCO is niet aansprakelijk voor elke vorm van bijkomende kosten ten gevolge van een gebreken aan het product, in welke vorm dan ook. Claims betreffende werkloon, huurauto’s en reparatiekosten zullen dan ook van de hand gewezen worden.
Polyster bumpers en sideskirts kunnen vanuit de fabriek niet goed aangebracht zijn waardoor er luchtbellen ontstaan.Dit is van te voren NIET te zien.Dit gaat pas na n tijdje uitzetten.Daar dit voor ons ook overmacht is kunnen wiij hier GEEN GARANTIE op geven.
H;CARLOCO aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
I;CARLOCO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
J:De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten geen garantie tenzij schrifetelijk is overeengekomen:
Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf.
Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm. Deze producten worden dus ook om deze reden NOOIT en TE NIMMER teruggenomen
8.9 Alle artikelen verkocht door CARLOCO zijn voor showgebruik of gebruik in de autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en in fabrieksauto's. CARLOCO is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de openbare weg, en/of in fabrieksauto's.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten door Carloco wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.
Artikel 11: Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Carloco afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
Artikel 12: Aansprakelijkheids-beperking
1. Carloco aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
2. Carloco is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.De pasvorm wordt door de fabrikanten geregeld.Als deze de producten op de markt brengen krijgen ze feedback van alle bedrijven over deze pasvorm.dan pas gaan ze over tot het produceren van deze artikelen op grotere schaal.Als de pasvorm niet naar wens is volgens de klant dan zal deze alleen als de fabrikant het accepteert terug worden genomen. Producten worden nooit en te nimmer door CARLOCO teruggenomen.aangezien polyester altijd verschilt met de originele pasvorm kunnen wij als service en tegen betaling de producten nog beter aanpassen aan de desbretrefende auto.
Artikel 13: Overmacht
1. Indien Carloco door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 6 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Carloco als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Carloco zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
Artikel 14: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Carloco niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Carloco te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Carloco het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.